teryngelcz

Ceník

Odměna advokáta

Odměňování advokátů je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), pro účely stanovení odměny advokáta v rámci nákladů civilního soudního řízení také vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a v neposlední řadě Usnesením představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku AK o pravidlech profesionální etiky a pravidlech soutěže advokátů ČR (etická pravidla).

Za poskytování Právních služeb přísluší advokátu odměna; vedle odměny má advokát nárok na náhradu hotových výdajů a nárok na náhradu za promeškaný čas. Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.

Odměna advokáta se v případě naší advokátní kanceláře řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna), ve výjimečných případech ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně (mimosmluvní odměna).

Smluvní odměna se sjednává nejčastěji jako hodinová, v případě dlouhodobé spolupráce klienta s advokátem je možno sjednat odměňování paušální částkou. V individuálních případech lze v závislosti na charakteru poskytované právní pomoci smluvit též odměnu fixní, obvykle předem stanovenou částkou nebo procentní sazbou ze základu, jímž obvykle bývá hodnota předmětu sporu. Fixní odměnu sjednáváme typicky v případech zakládání obchodní společnosti nebo převodů nemovitostí tzv. na klíč.

Hodinová smluvní odměna znamená, že klientovi je za poskytování právních služeb účtována odměna za každou i započatou hodinu práce advokáta na kauze. Tento druh smluvní odměny je sjednáván zpravidla u krátkodobého i dlouhodobého právního zastupování.

Paušální smluvní odměna znamená, že klient platí advokátní kanceláři měsíčně dohodnutou finanční částku bez ohledu rozsah a množství poskytnutých právních služeb. Tento druh smluvní odměny je sjednáván zpravidla u dlouhodobého právního zastupování.

Při rozhodování o náhradě nákladů civilního (občanskoprávního) řízení podle § 151 občanského soudního řádu určí soud výši odměny za zastupování účastníka advokátem podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. Takto stanovená výše odměny se může lišit od výše odměny stanovené podle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně nebo sjednané mezi advokátem a klientem. Soud tedy může přiznat více nebo méně, než kolik je klient povinen zaplatit advokátovi.

Smluvní odměnu musí advokát sjednat tak, aby byla přiměřená a nikoli ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se podle etických pravidel přihlédne zejména i k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

Je-li výše odměny přiměřená, může být sjednána i podílem na hodnotě věci. Sjednat smluvenou odměnu podílem na výsledku věci lze jen tehdy, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména důvody majetkové nebo sociální a je-li odměna přiměřená. Podle stanoviska České advokátní komory neumožňují etická pravidla advokátům uveřejňovat informace o výši smluvní odměny požadované advokátem za poskytování právních služeb; tyto informace lze poskytnout na vyžádání.

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba mimosmluvní odměny se odvozuje od tarifní hodnoty věci, kterou je zásadně výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku. Ve zvláštních případech definuje advokátní tarif tarifní hodnotu jinak.

Odměna za jednorázové právní poradenství je účtována klientovi bezprostředně po jejím ukončení v sídle advokátní kanceláře. Za tím účelem advokát vystaví klientovi účetní doklad. Na zajištění hodinové smluvní odměny a mimosmluvní odměny advokátní kancelář zpravidla požaduje složení zálohy, z níž jsou práce na kauze postupně hrazeny. Po jejím vyčerpání musí být záloha doplněna. Nevyčerpanou zálohu advokátní kancelář vrací klientovi po skončení právního zastoupení.

Ke každé odměně advokátní kancelář účtuje v souladu s advokátním tarifem náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Advokátní kancelář tyto hotové výdaje účtuje jen v případě jejich vzniku.

Ujednání týkající se druhu, výše a splatnosti odměny a náhrady hotových výdajů jsou součástí smlouvy o poskytnutí právních služeb.

K odměně a náhradě hotových výdajů je účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši (nyní 21%).