teryngelcz

Služby

Trestní právo

-          komplexní právní pomoc ve fázi prověřování i vyšetřování ve všech oblastech trestního práva hmotného,
-          dopravní nehody,
-          obhajoba obviněných v trestním řízení,
-          zastupování poškozených v trestním řízení, řízení před soudy, náhrada škody,
-          zastupování odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, přeřazení do mírnějšího typu věznice atd.

Ústavní a správní právo

-          právní rozbory a stanoviska (správní řád, služební zákon, zákon o zbraních a střelivu atd.),
-          sepis ústavních stížností a zastupování v řízení před Ústavním soudem,
-          sepisy žalob k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku,
-          zastupování před soudy a správními orgány,
-          přestupkové řízení.

Obchodní právo

-          právní porady, rozbory a stanoviska, sepisy smluv, zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány,
-          obchodní společnosti a družstva: založení, změny, přeměny (fúze, rozdělení, atd.), zápisy do obchodního rejstříku,
-          zajišťování činnosti a jednání orgánů obchodních společností, vztahy mezi společníky a statutárními orgány, organizace valných hromad, změny v orgánech společnosti, zvyšování a snižování základního kapitálu,
-          obchodní závazkové vztahy:sepis smluv (kupní, o dílo, mandátní, komisionářská, obchodní zastoupení, o zprostředkování atd.),
-          zajištění závazků,
-          uplatňování nároků vč. vymáhání pohledávek, exekuční řízení,
-          úpadkové právo (insolvence): zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení, insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek, vedení incidenčních sporů (vylučovací žaloby), konkurs, reorganizace, oddlužení
-          směnečné právo,
-          uplatňování nároků a zastupování v řízení před soudy.

Občanské právo

-          právní porady, rozbory a stanoviska, sepisy smluv, zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány a notáři v dědickém řízení,
-          spotřebitelské smlouvy,
-          majetkové vztahy,
-          převody majetku, spory o určení vlastnického práva, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů,
-          věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo,
-          právní vztahy k nemovitostem: smluvní dokumenty pro prodej, koupi či nájem nemovitostí, realizace zástavního práva, zastupování zástavních věřitelů, komplexní servis při nákupu, prodeji či směně nemovitostí včetně     splnění daňových povinností, příprava smluv o dílo na stavby nemovitostí, jednání s bankovními ústavy při financování prodeje, koupě nemovitosti či developerských projektů, zápisy vlastnických či jiných práv do katastru nemovitostí, jednání s katastrálními úřady,
-          správa majetku, správa pohledávek,
-          žaloby proti státu a zastupování ve sporech s orgány státu (náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem),
-          ochrana osobnosti: žaloby na ochranu osobnosti, dobré pověsti fyzických a právnických osob.

Rodinné a dědické právo

-          rozvody a vypořádání společného jmění manželů
-          výchova a výživa nezletilých a úprava styku
-          poradenství při sepisování závětí a listin o vydědění, zastupování v dědickém řízení, vedení dědických sporů o rozsah dědictví či okruh dědiců.